คุณทวีศักดิ์ สุทิน ได้รับโล่เกียรติยศ

จากการส่งเสริม สนับสนุนการทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม ของนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นคนดีรู้จักการเสียสละเพื่อสังคม และมีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2558

You may also like