จุดตั้งต้นของศักดิ์สยาม

    บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี ทะเบียนเลขที่ อบจ.นบ.8210 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทถ้วน โดยมี นายทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ 17/2 หมู่ที่ 2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานออกจำหน่ายสู่พี่น้องเกษตรกรไทย

 

ศักดิ์สยาม กรุ๊ป

ผู้นำอุตสาหกรรมปุ๋ยไทย

ระบบบริหารคุณภาพ IS0 9001:2015

 

 

    บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อความเป็นมาตรฐานทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมตามมาตรฐาน ตามหลัก “นโยบายคุณภาพ” ผลิตปุ๋ยคุณภาพ ครบสูตรทุกกระสอบ ส่งมอบตรงนัด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

    โรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ได้เปิดดำเนินการ ในปลายปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยขนาด 2,880 ตารางเมตร พร้อมอาคารสำนักงาน บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา สามารถรองรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธี Compound ได้ 100 ตันต่อวัน และผลิตปุ๋ยเคมีด้วยวิธี Bulk blending ได้ 200 ตันต่อวัน ซึ่งความสามารถในการผลิตระดับนี้ยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยส่งให้กับลูกค้า ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ได้ทันกับความต้องการของเกษตรกร

ในปี 2546 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตขยายโรงงาน กับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อก่อสร้างโรงงานเครื่องจักร ขนาด 4,000 ตารางเมตร สามารถผลิตปุ๋ยด้วยวิธี Compound ได้ประมาณ 600 ตันต่อวัน และ สามารถผลิตปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ ด้วยวิธี Bulk blending ได้ประมาณ 500 ตันต่อวัน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิต แต่ยังคงมีปัญหาด้านที่เก็บสต๊อกวัตถุดิบ และสินค้าตามมา

ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และจัดประชุมแก้ไขปัญหา โดยสรุปว่า “บริษัทศักดิ์สยามฯ ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยพัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยให้ทันสมัยจนอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย” บริษัทจัดซื้อที่ดินเพิ่มรวมจำนวนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ในปัจจุบัน เพื่อสร้างโกดังเก็บสต๊อกสินค้า-วัตถุดิบ ขนาด 7,200 ตรารางเมตร สามารถเก็บวัตถุดิบ หรือแม่ปุ๋ยได้ มากกว่า 30,000 ตัน และเก็บสินค้าสำเร็จรูปได้มากว่า 50,000 ตัน

 

 

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

    และเนื่องจากโรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลาดลูกค้ามีความต้องการสินค้าของทางโรงงานงานสูง ซึ่งบางครั้งวัตถุดิบที่มีจำหน่ายในประเทศเกิดการขาดแคลน และมีราคาสูง เกิดปัญหาต่อระบบการผลิต เกิดภาวะปุ๋ยขาดตลาด ทางคณะผู้บริหารจึงได้ประชุมหาทางแก้ไข โดยในที่ประชุมมีมติว่า ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหา นำเข้าวัตถุดิบ หรือแม่ปุ๋ยด้วยตนเอง เพื่อยุติปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 จึงได้จดทะเบียน บริษัท ศักดิ์สยาม คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมา ตามทะเบียนเลขที่ 0125548006427 มีสถานที่ประกอบการแห่งเดี่ยวกับ บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีคุณทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเข้าแม่ปุ๋ย, ปุ๋ยสำเร็จรูป (COMPOUND) จากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ และจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยอื่นๆ

และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ยังได้ก่อตั้ง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่ง ตามทะเบียนเลขที่ 0715550000184 โดยมีคุณทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการบริหาร เช่นเดียวกัน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ มากกว่า152 ไร่ ที่อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ผลิตวัตถุดิบประเภท ดินดำที่เกิดจากการหมักสารอินทรีย์ต่างๆ และดินขาวที่ใช้ทำฟิลเลอร์ เพื่อป้อนให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ เป็นการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ที่มีคุณภาพสูงตามที่ต้องการ โดยตั้งเป้าการผลิตดินดำคุณภาพให้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัน

นอกจากนี้แล้ว ทางกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ยังได้มีการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยแบบ Bulk Blending ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ ด้วยระบบการผลิตครั้งละ 50 กิโลกรัมหรือ หนึ่งกระสอบ เพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีที่มีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอทั้งน้ำหนักและธาตุอาหาร ถูกต้องตามสูตรที่ผลิตและระบุข้างกระสอบ เพื่อทดแทนเครื่องจักรแบบเก่าที่ผลิตครั้งละมาก ๆ แต่มีความผิดพลาด ด้วยกำลังการผลิตกว่า 1,000 ตัน

 

 

ก้าวไกลสู่อาเซียน

    เพื่อสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาลในการผลักดันการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ทางกลุ่มบริษัทฯ ในเครือศักดิ์สยามกรุ๊ปฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์ โกเบิล เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการติดต่อซื้อ-ขายสินค้ากับ ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ GEASF

กลุ่มบริษัทศักดิ์สยาม

บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Producer and Purchaser of Organic and Chemical Fertilizer

บริษัท ศักดิ์สยาม โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ศักดิ์สยาม คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์โกลเบิลเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท ศักดิ์สยาม แคมโบเดีย อะโกร ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ศักดิ์สยาม แคมโบเดีย อะโกร ซัพพลาย จำกัด

รู้จักเราเพิ่มเติม

ต้องการรู้จักเราเพิ่มเติม ลองชมสไลด์แนะนำกลุ่มบริษัทศักดิ์สยาม และเอกสารอื่นๆ

สไลด์แนะนำกลุ่มบริษัทศักดิ์สยาม